Privacy

Verwerking persoonsgegevens

Inleiding
Als je gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij – Reflect LCI – je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een (loopbaan)coachtraject of training. Wij dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy beleid.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan/zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Persoonsgegevens
De verwerking kan de volgende categorieën van persoonsgegevens bevatten:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers, website
• Geboortedatum en –plaats
• Bedrijfsnaam
• Werkervaring, opleidingen en interesses
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
Reflect LCI verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk (loopbaan)coachtraject;
• Het verrichten van administratieve handelingen als beheer cliëntbestand en planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Het gaat om gegevens die we volgens de AVG artikel 6 wettelijk verplicht zijn te bewaren, dan wel nodig hebben voor de verbetering van de diensten van Reflect LCI. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Deze derden mogen de persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. De persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij selecteren onze partners met grote zorg, ook en met name voor de privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Wij zullen de persoonsgegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren
De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij de gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Je rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van persoonsgegevens en kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: Margot Rijswijk, Reflect LCI, Oude Buizerdlaan 5, 2566 PR Den Haag, margot@reflect-lci.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2019